برای شرکت در رویداد در ساعت مقرر شده از لینک بالا وارد سامانه شوید.

آزمون سازی و ارزشیابی در فضای آموزش مجازی همواره از دغدغه های بسیاری از مراکز و نهادهای آموزشی محسوب می شود. از این رو، بنیاد بین المللی توسعه علوم و فناوری خوارزمی با همکاری انجمن علمی فناوری آموزشی ایران، رویداد فوق را برگزار می نمایند.