بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی

حمایت از بنیاد

در تمامی دنیا، بخش عمده ای از بودجه مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی و موسسات آکادمیک از طریق اهدای وقف و خیریه تامین می شود. در ایران نیز این سنت حسنه هرچند تا بحال نمود چندانی نداشته است، ولی بسیار رو به رشد بوده و امروزه خیرین علاقه مند هستند تا وقوف و هدایای خود را در حوزه های علمی، پژوهشی بشردوستانه و خیرخواهانه با هدف منفعت همگانی اهدا نمایند. بنیاد توسعه علوم و فناوری بشر دوستانه خوارزمی می تواند شما را از بنیادین ترین اقدامات تا مراحل پایانی اجرای آن همراهی نماید. این بنیاد مشتقانه و با آغوشی گرم  مشورت های تخصصی و حرفه ای خود را در اختیار علاقه مندان قرار میدهد. برای حمایت از این بنیاد، دو بخش حمایت های مالی و حمایت های غیرمالی قرار دارد. شما بنابر تصمیم خود می توانید در هر یک از دو حوزه یاد شده مشارکت نمایید. لازم به ذکر است که شبکه این بنیاد در تمامی سطوح و حوزه های علمی و پژوهشی، اجرایی و تجاری گسترده شده و می تواند بهترین مشاور شما در انجام اقدامات بشر دوستانه علمی باشد.

حمایت غیرمالی

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

حمایت مالی

تومان