بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی

اهداف

توسعه کمی و کیفی شبکه متخصصان علمی و فناور با اهداف عام المنفعه به عنوان هدف اولیه بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی قلمداد می شود. در قدم بعدی، ارتقای کیفیت تعاملات و ایجاد حس اعتماد و همدلی به عنوان ارزش، هویت و روح واحد این شبکه و اجرای پروژه های علمی، پژوهشی با اهداف انسان دوستانه و عام المنفعه هدف قرار میگیرد؛ در نهایت برآورده ساختن نیازهای اجتماعی اقتصادی جهان طی افت و خیزهای اقتصادی-اجتماعی بیست سال آتی جهان به عنوان هدف واحد این جمعیت، معرفی می شود.

بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی

ماموریت

به منظور گسترش، ارتقا و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی، دانش محوری و شایسته سالاری و توسعه علوم و فناوری بشر دوستانه، بنیاد توسعه علوم و فناوری با نام دانشمند بزرگ جهانی خوارزمی بنا نهاده شد. این بنیاد در راستای تنظیم و تسهیل امور پژوهشی-آموزشی و اجرایی با تاکید بر فعالیت های بین رشته ای در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی و در راستای حمایت از دانشمندان و فعالان عرصه علمی، رسالت خود را در چارچوب توسعه علوم و فناوری و  بهره جستن از یاری حامیان مالی و غیرمالی به جهت تعریف و اجرای پروژه‏های کاربردی بشردوستانه  با استفاده از پتانسیلهای علمی شبکه ای متشکل از نخبگان ایرانی در سراسرجهان، تعریف نمود. به این منظور بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی، شبکه سازی بین نخبگان ایرانی در سراسر دنیا را تسهیل می‏نماید. تقویت شبکه توسعه علوم و فناوری خوارزمی در راستای بهبود، تقویت و گسترش شبکه بین نخبگان دانشگاهی و نیز خیّرین و همکاران اجرایی در کشورهای مختلف همراه با نیل به اهداف استراتژیک زیراست:

  • ایجاد شبکه تخصصی و بین رشته ای متخصصان داخل و خارج کشور

  • کاربردی سازی علوم دانشگاهی در چارچوب پیشبرد ساختارهای اجتماعی-فرهنگی

  • ارتقاء توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در كشورهای در حال توسعه در جهت صلح جهانی

  • تقویت بین المللی جایگاه علوم کاربردی

  • تیم سازی متخصصین داخل و خارج کشور

  • تسهیل ارتباط فیمابین کسب و کارها و صاحبان تخصص

  • آموزش و توسعه علوم تخصصی

  • حمایت های مالی و زیرساختی از پژوهشگران و محققان

  • تسهیل گری و ایجاد زیرساخت های اجرای پروژه های علمی-تجاری در چارچوب های عام المنفعه