توجه: این صفحه صرفا در رایانه قابلیت نمایش دارد و مشاهده آن در گوشی مقدور نیست.

یک استاد، یک تجربه

انتقال تجربه اساتید برجسته ایران، دانشنامه تاریح شفاهی علم

لینک وبینار ضبط‌شده نام استاد ردیف
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=06f878e0bff0c7e67c6f7df561a623c69a046e6a-1605888035099 دکتر مقصود فراستخواه 1
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=06f878e0bff0c7e67c6f7df561a623c69a046e6a-1606492783739 دکتر نعمت‌الله فاضلی 2
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=06f878e0bff0c7e67c6f7df561a623c69a046e6a-1607098201197 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی 3
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=35df8ad2720b4fc6ca20bfe5acce0b1ee352ee2e-1607702853833 دکتر خسرو باقری نوع‌دوست 4
https://iran.ecodan.ir/playback/presentation/2.3/02da0933ea16b7dc2c72bb9656410150a443caee-1610121191200 دکتر محمود مهر محمدی 5
 https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=35df8ad2720b4fc6ca20bfe5acce0b1ee352ee2e-1611331668156  دکتر فرشاد مومنی 6
https://iran.ecodan.ir/playback/presentation/2.3/02da0933ea16b7dc2c72bb9656410150a443caee-1610726321791 دکتر منصوره اتحادیه 7
 https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=f796c8b9d8b6004d6fbd26bb6960bf0436d4f366-1609516999821 دکتر محمد جعفر یاحقی 8
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=f796c8b9d8b6004d6fbd26bb6960bf0436d4f366-1608911780771 دکتر زهرا گویا 9
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=f796c8b9d8b6004d6fbd26bb6960bf0436d4f366-1608307273335 دکترهادی خانیکی 10
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=35df8ad2720b4fc6ca20bfe5acce0b1ee352ee2e-1611936765549 اختتامیه فصل اول 11
یک استاد یک تجربه

نبض مشترک شماره 2

آموزش های تخصصی نرم افزاری

لینک فایل عنوان وبینار ردیف
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1601561580683 آشنایی با مبانی یادگیری ماشین کاربردی

(موتورهای جستجوی تصویر)

1
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1602167038339 آشنایی با مبانی یادگیری ماشین کاربردی

(آشنایی با یادگیری ماشین)

2
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1602770846283 آشنایی با مبانی یادگیری ماشین کاربردی

(شبکه عصبی مصنوعی)

3
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1603376372631 آشنایی با مبانی یادگیری ماشین کاربردی

(الگوریتم ژنتیک)

4
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1602051326930 چگونه برنامه‌نویس وب شویم؟(جلسه اول) 1-5
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1602653122713 چگونه برنامه‌نویس وب شویم؟(جلسه دوم) 2-5
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1603203188177 آموزش نرم‌افزارهای VOS Viewer و

Publish or Perish

6
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1603954293310 آموزش برنامه‌نویسی HTML

(1)

7-1
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1604559011477 آموزش برنامه‌نویسی HTML

(2)

7-2
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1605163574221 آموزش برنامه‌نویسی HTML

(3)

7-3
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1604840823274 کاربرد پردازش زبان طبیعی برای پایش‌های سیندرومی 8
Khwarizmi foundation

جشنواره توانمندسازی زنان

دوره های تخصصی مهارت های کسب وکاری

لینک فایل عنوان وبینار ردیف
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1602508905189 تیم‌سازی و مدیریت تیم 1
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1603027925619 تحقیقات بازار و امکان‌سنجی 2
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1603890729416 کمینه محصول پذیرفتنی 3
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1603546390048 بیزینس مدل 4
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1604755791290 دیجیتال مارکتینگ 5
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1604236524791 روش‌های تأمین مالی 6
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1605187023885 بایدها و نبایدهای ارائه به سرایه‌گذار 7
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7b570b766caee3a234ccf41a1a32b96a613df89c-1604236524791 روش‌های تأمین مالی برای کسب‌و‌کارهای نوپا 8
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1602249077030 کارگاه‌های تخصصی توسعه کسب‌وکار

(منتورینگ و کوچینگ)

9
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1602940175222 کارگاه‌های تخصصی توسعه کسب‌وکار

(آموزش ارتقا کسب‌وکار در اینستاگرام)

10
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=943f2eb40bf4eebd91b72e6f54d83fa805688ce4-1603459320028 کارگاه‌های تخصصی توسعه کسب‌وکار

(آموزش شبکه‌سازی اجتماعی)

11

مکتب خوارزمی

توسعه مهارت های فردی و سازمانی

مکتب عالی

نگرش توسعه محور به نظام آموزش عالی

لینک فایل

عنوان وبینار ردیف
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=970213ebd2f9e9ed7de97dd8b9a6e6dc66a47b3a-1603115804242 کنش‌های محیط‌زیست‌گرایانه در نظام آموزش عالی کشور 1
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=970213ebd2f9e9ed7de97dd8b9a6e6dc66a47b3a-1604039213006 بازتاب یادگیری در خدمت‌رسانی به جامعه 2

ایده شو بانوان

توسعه مهارت های کسب وکار بانوان

لینک فایل

عنوان وبینار ردیف
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1605354138134 معرفی رویداد و تشریح الزامات آن 1
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1605441791900 آشنایی با مقدمات اکوسیستم استارت‌آپی 2
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1605528492358 تیم‌سازی و مدیریت تیم 3
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1605615105950 تحقیقات بازاریابی 4
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1605701958051 طراحی مدل کسب‌وکار 5
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1605961018162 ارائه به سرمایه‌گذار 6
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1606047266090 روش‌های تامین مالی 7
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1606133137109 مدیریت بازاریابی 8
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1606219543691 دیجیتال مارکتینگ 9
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1606306397494 روش تهیه کمینه محصول پذیرفتنی 10
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1606651923363 مهارت‌های کارآفرینی ویژه بانوان 11
https://f.ecodan.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=fbfd523a052b6934f35bd7a6e59d0bd83a52f392-1606824493871 ذهنیت کارآفرینی 12